လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္က႑ကုိ ပံ့ပုိးကူညီမည့္ ဓာတ္ေငြ႕ရည္ ျပည္ပမွေရာက္ရွိ

အိမ္ေထာင္စုတုိင္း ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ ဓာတ္ေငြ႔ရည္ (Liquified Petroleum Gas) တန္ခ်ိန္ ၁၈၀၀ သည္ အင္ဒိုနီးရွားႏို္င္ငံမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔  ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက သန္လွ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ ၁ ေရနံခ်က္စက္ရံု MLT ဆိပ္ကမ္းသို႔ M.T.SENNA 2 သေဘၤာျဖင့္ ေရာက္ရွိလာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အိမ္ေထာင္စု အမ်ားစုသည္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္လွ်က္ရွိရာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ေလွ်ာ့ခ်အသံုးျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ LPG ဓာတ္ေငြ႕ရည္ကုိ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ လမ္းညႊန္ၾကားမႈျဖင့္ ပါရမီစြမ္းအင္ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုက တစ္လလွ်င္ LPG ဓာတ္ေငြ႕ရည္တန္ခ်ိန္ ၄၀၀၀ ျပည္ပမွတင္သြင္းၿပီး ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ရန္အတြက္ ပထမအသုတ္အျဖစ္ တန္ခ်ိန္ ၁၈၀၀ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

MLT Terminal
LPG ဓာတ္ေငြ႕ရည္ သံုးစြဲမႈျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ထင္း၊ မီးေသြး အစားထုိးေလာင္စာအျဖစ္ သံုးစြဲႏုိင္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ LPG ဓာတ္ေငြ႕ရည္ကုိ ျပည္ပမွ တင္သြင္းၿပီး ျဖန္႔ျဖဴးေပးမ ည္ျဖစ္သည္။ LPG ဓာတ္ေငြ႕ရည္ သေဘၤာေပၚမွ သယ္ေဆာင္ သိုေလွာင္ထားရွိမႈကုိ ပါရမီစြမ္းအင္ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုမွ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သည္။ LPG ဓာတ္ေငြ႕ရည္ကုိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တန္ခ်ိန္ ၁ သိန္းခန္႔သာ သံုးစြဲၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ေအာင္သူရ (ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ, 25 Dec 2017)