ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုးျဖစ္လာမည့္ အေသးစား Solar Mini-grid

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏ အမ်ိဳးသား လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားရ႐ွိေရးစီမံကိန္း(မဟာဓာတ္အားလိုင္းျပင္ပ)(Off-grid)၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအစီအစဥ္အရမေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဧရာ၀တီႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ ဆံုရာေဒသတြင္ အေသးစား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစနစ္ (Mini-grid) ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီႏွင့္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေက်းရြာမီးလင္းေရးေကာ္မတီတို႔ၾကားသေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းအခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္လ၊ (၂၄)ရက္ ၂၀၁၈ ေန႔ကေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနရံုးခ်ဳပ္၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ပထမအဆင့္ Mini-grid တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါကေက်းရြာေပါင္း (၈)ရြာရွိအိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၁,၅၀၀)ခန္႔ကို (၂၄)နာရီပတ္လံုးလွ်ပ္စစ္မီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်းရြာေပါင္း (၄၂)ရြာရွိအိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၇,၈၀၀)ခန္႔ကို လွ်ပ္စစ္မီးျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိေသးေသာေက်းလက္ေဒသမ်ား လွ်ပ္စစ္မီးအျမန္ဆံုးရရွိၿပီး လူေနမႈဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားလာေစေရးရည္မွန္းခ်က္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ထိုကဲ့သို႔ ဧရာ၀တီႏွင့္ ခ်င္းတြင္း ျမစ္ႀကီးႏွစ္သြယ္ၾကားတြင္ တည္ရွိၿပီးမဟာဓာတ္အားလိုင္းေရာက္ရွိရန္ အလွမ္းေ၀းသည့္ ေဒသမ်ား လွ်ပ္စစ္မီးဖူလံုစြာရရွိေရးအတြက္ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု၏ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရသည့္အတြက္ အထူးပင္ ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူမိပါသည္။