နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ၁၈ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ပါရမီစြမ္းအင္ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု၏ Parami LPG မွ co-sponsor အျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့

အစဥ္အလာႀကီးမားထင္ရွားေသာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ၁၈ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား ကုန္စည္ ျပပြဲကို နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)၌ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၃ ရက္ေန႕အထိ က်င္းပခဲ့ရာ ပါရမီ စြမ္းအင္ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု၏ Parami LPG မွ co-sponsor အျဖစ္ ဂုဏ္ယူ ၀မ္းေျမာက္စြာ ပါ၀င္ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းကုန္စည္ျပပဲြတြင္ ပါရမီစြမ္းအင္ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု၏ Parami LPG ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း  ျပခန္း ဖြင့္လွစ္ျပသခဲ့ပါသည္။